راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

قلعه‌ی Manzanares el Real اسپانیا

این قلعه نمایانگر تصویری با ابهت از قلعه‌های قرن پانزدهم بوده و یکی از قلعه‌هایی است که به خوبی در ناحیه‌ی مادرید حفظ شده است. این قلعه به خاطر اینکه در صحنه‌ای از فیلم حماسی ال سید نمایش داده شده، مشهور گشته است. این قلعه همچنین به عنوان قلعه‌ی د لس مندوزا شناخته شده است زیرا یک کاخ ریاست جمهوری برای این خانواده بود.این قلعه‌ی 6 طبقه‌ای به طور کامل از گرانیت ساخته شده ونمونه‌ی خوبی از معماری نظامی است. امروزه این بنا میزبان موزه‌ای در قلعه‌ی اسپانیاست.